Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

UCHWAŁA NR XXIII/205/2017

RADY GMINY CZUDEC

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których

Gmina Czudec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych

do potwierdzenia tych kryteriów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 204 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59) Rada Gminy Czudec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Czudec, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne dla potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria i odpowiadającą im punktację:

  1. Jeden z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły – 8 pkt.;
  2. Kandydat uczęszczał do oddziału zerowego w obwodzie szkolnym – 5 pkt.

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 będą oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych zawarte we wniosku o przyjęcie składanym do szkoły podstawowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Spraw Społecznych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/92/2016 Rady Gminy Czudec z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec, zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Stanisław Kołodziej

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny