Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

UCHWAŁA NR XXIV/185/2020

RADY GMINY CZUDEC

 

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 131 ust 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Rada Gminy Czudec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czudec:

 1. Kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie/rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą – 6 pkt.;
 2. Kandydat, który będzie uczęszczał do przedszkola w przypisanym obwodzie szkolnym – 8 pkt.;
 3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola w przypisanym obwodzie szkolnym – 3 pkt.;
 4. Kandydat, który uczęszczał do żłobka – 1 pkt.

§ 2. 1. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 jest oświadczenie o: zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie dziennym, prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie dotyczące okoliczności wskazanych w § 1.1 niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, informuje rodzica/prawnego opiekuna o konieczności ich uzupełnienia. Brak uzupełnionych dokumentów skutkuje nieuwzględnieniem danego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym i takiej samej ilości punktów w postępowaniu uzupełniającym, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje najstarszym kandydatom.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czudec, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Spraw Społecznych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Czudec z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czudec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                           Sławomir Szela

 

Uzasadnienie

 

             Na podstawie art.131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910) do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych w art. 131 ust.2 Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe tj.

 

 1. Wielodzietność rodziny kandydata,
 2. Niepełnosprawność kandydata,
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów i określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Wskazane w uchwale kryteria zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami publicznych przedszkoli oraz dyrektorami publicznych szkół podstawowych. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

 

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                         Andrzej Ślipski

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny