Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czudcu

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki - zamieszkałym na terenie Gminy Czudec.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Według ustawy o systemie oświaty art. 90 d ust. 7 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528 zł netto.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej,
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Czudec,
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 528 zł, 
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji w której, łączna kwota stypendium szkolnego oraz innych otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 2 480 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 2 232 zł.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • rodzica, opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia:

 • stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Nabór wniosków jest prowadzony w biurze ZEAS w Czudcu, ul. Starowiejska 1, w następujących terminach:

 • od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku szkół publicznych i niepublicznych,
 • od 1 października do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
 • od 1 lutego do 15 lutego danego roku szkolnego, w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach (sytuacji losowej) wniosek może być złożony po upływie tego terminu, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania wyżej wymienionych terminów.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz organizowanych prze szkołę: wyjść/wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły i inne, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu.

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków (faktury VAT, rachunki lub inne imienne dowody poniesienia kosztów z okresu na jaki przyznano stypendium szkolne oraz z miesiąca lipca i sierpnia poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia roku szkolnego – w przypadku stypendium szkolnego przyznanego na okres wrzesień - grudzień) winny być złożone w terminach:

 • do dnia 10 grudnia - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień,
 • do dnia 15 czerwca - za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec.

Stypendium szkolne jest stypendium socjalnym, w związku z tym przy zakupie poszczególnych artykułów podlegających refundacji , należy brać pod uwagę ich rozsądną cenę. Zbyt wysokie ceny będą wymagały szczególnego uzasadnienia.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Informacje dodatkowe:

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym. 
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Czudec o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW!

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny